พุทธปณิธาน

21 มี.ค. 2557 17:06 น. | เปิดอ่าน 13,776 | ความคิดเห็น 0

 

- ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 10 พระพุทธองค์ได้ทรงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อแรกตรัสรู้ให้พระอานนท์ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่พญามารใจบาปตนหนึ่ง ซึ่งมีความประสงค์ไม่ให้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ จึงมาทูลขอให้รีบเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเสีย

 

- พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ตอบถึงเหตุผลในการดำรงพระชนมชีพอยู่ มีใจความว่า "เราจักยังไม่ปรินิพพาน ตราบเท่าที่ ภิกษุสาวก... ภิกษุณีสาวก... อุบาสกสาวก.. อุบาสิกาสาวก ของเราจักยังไม่ฉลาด ยังไม่ได้รับแนะนำอย่างดี ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ตนแล้วยังบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรับปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้..."

 

- พระพุทธดำรัสตรัสตอบพญามาร เมื่อแรกตรัสรู้ในครั้งนั้น พุทธเมธีหรือนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งหลายต่างลงความเห็นว่า เป็น "พุทธปณิธาน" คือ ความตั้งพระทัยที่จะดำรงพระชนมชีพเพื่อประดิษฐานเผยแผ่หลักพระธรรมวินัย คือ พระพุทธศาสนาให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเสียก่อน

 

- โดยทรงรับคำอาราธนาของพญามารที่ต้องการให้รีบปรินิพพานเสียหลังตรัสรู้แล้ว ภายใต้เงื่อนไขว่าจะทรงดำรงพระชนม์อยู่ เพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สำเร็จ แล้วจึงจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 


 

ซึ่งพุทธปณิธานดังกล่าวนี้ สรุปความหมายได้ 4 ประการ คือ 

1. พุทธบริษัทควรได้ศึกษาพระสัทธรรมอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง

2. พุทธบริษัทควรได้ประพฤติปฏิบัติ ตามพระสัทธรรมที่ทรงแสดงได้อย่างประจักษ์ ในผลของการประพฤติปฏิบัติ

3. พุทธบริษัทควรช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรม ที่ได้ศึกษาปฏิบัติมาแล้วได้อย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง

4. พุทธบริษัทควรสามารถแก้ไขตอบโต้ การกล่าววิจารณ์จ้วงจาบบิดเบือนหลักพระสัทธรรมให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อย

 

- สรุปสั้น ๆ ก็คือ ทรงมุ่งมั่นให้พุทธบริษัท 4 "ศึกษาธรรม" "ปฏิบัติธรรม" "เผยแผ่ธรรม" และ "แก้ปัญหาธรรม" ได้

 

- กล่าวอีกนัยหนึ่ง หน้าที่อันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชน มี 4 ประการ คือ ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ ปกป้องพระพุทธศาสนา

 


 

มีผู้รู้ได้จัดแบ่งกลุ่มคนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตามการศึกษาและปฏิบัติธรรมไว้ 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ไม่รู้  และ ไม่ปฏิบัติ
  • กลุ่มที่ไม่รู้  แต่   ปฏิบัติ
  • กลุ่มที่รู้แล้ว แต่  ไม่ปฏิบัติ
  • กลุ่มที่รู้แล้ว และ กำลังปฏิบัติ 

 

​- การส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตาม "พระพุทธปณิธาน" นั้น จำเป็นต้องสนับสนุนส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง โดยเน้นส่งเสริมงานด้าน "การศึกษา" "การปฏิบัติ" "เผยแผ่หลักพุทธธรรม" เป็นสำคัญ

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป