บทสวด "สรภัญญ์"

28 เม.ย. 2557 16:45 น. | เปิดอ่าน 831 | ความคิดเห็น 0

บทสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญ์


คำบูชาพระรัตนตรัย

บทสวด

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

บทแปล

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)


บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า

บทสวด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,

อะระหะโต,

สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

บทแปล

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ (กราบ)


 บทสวดพุทธานุสสติ

บทสวด

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,

วิชชาจะระณะสัมปันโน,

สุขโต โลกะวิทู,

อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,

สัตถา เทวะมะนุสสานัง,

พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

บทแปล

เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้.


บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

 

     องค์ใดพระสัมพุทธ

ตัดมูลเกลศมาร

สุวิสุทธสันดาน

บ มิหม่นมิหมองมัว

     หนึ่งในพระทัยท่าน  

ราคี บ พันพัว

ก็เบิกบานคือดอกบัว

สุวคนธกำจร

     องค์ใดประกอบด้วย 

โปรดหมู่ประชากร 

พระกรุณาดังสาคร

มละโอฆกันดาร

     ชี้ทางบรรเทาทุกข์  

ชี้ทางพระนฤพาน   

และชี้สุขเกษมสานต์

อันพ้นโศกวิโยคภัย

     พร้อมเบญจพิธจัก- 

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล   

ษุจรัสวิมลใส

ก็เจนจบประจักษ์จริง

     กำจัดน้ำใจหยาบ

สัตว์โลกได้พึ่งพิง 

สันดานบาปแห่งชายหญิง

มละบาปบำเพ็ญบุญ

     ข้าขอประณตน้อม

สัมพุทธการุญ- 

ศิรเกล้าบังคมคุณ

ญภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

 


บทสวดธัมมานุสสติ

บทสวด

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

สันทิฏฐิโก,

อะกาลิโก,

เอหิปัสสิโก,

โอปะนะยิโก,

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)

บทแปล

พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้


บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ 

 

     ธรรมะคือคุณากร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

     ส่วนชอบสาธร

 

     แห่งองค์พระศาสดาจารย์  

สว่างกระจ่างใจมล

     ส่องสัตว์สันดาน

 

     ธรรมใดนับโดยมรรคผล 

และเก้านับทั้งนฤพาน

     เป็นแปดพึงยล 

 

     สมญาโลกอุดรพิสดาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

     อันลึกโอฬาร

 

     อีกธรรมต้นทางครรไล 

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

     นามขนานขานไข

 

     คือทางดำเนินดุจครอง 

ยังโลกอุดรโดยตรง

     ให้ล่วงลุปอง

 

     ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ 

ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)

     นบธรรมจำนง

 

     


บทสวดสังฆานุสสติ

บทสวด

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง,

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย,

ปาหุเนยโย,

ทักขิเนยโย,

อัญชะลีกะระณีโย,

อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

บทแปล

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ (กราบ)


บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ 

 

     สงฆ์ใดสาวกศาสดา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

     รับปฏิบัติมา

 

     เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ระงับและดับทุกข์ภัย

     ลุทางที่อัน

 

     โดยเสด็จพระผู้ตรัสไดร

สะอาดและปราศมัวหมอง

     ปัญญาผ่องใส

 

     เหินห่างทางข้าศึกปอง 

ด้วยกายและวาจาใจ

     บ มิลำพอง

 

     เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-

และเกิดพิบูลย์พูนผล

     ศาลแด่โลกัย

 

     สมญาเอารสทศพล

อเนกจะนับเหลือตรา

     มีคุณอนนต์

 

     ข้าขอนพหมู่พระศรา-

นุคุณประดุจรำพัน

     พกทรงคุณา-

 

     ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์

อุดมดิเรกนิรัติศัย

     พระไตรรัตน์อัน

 

     จงช่วยขจัดโพยภัย

จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)

     อันตรายใดใด

 

                  


บทสวดคำขอขมา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

บทสวด

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ

บทแปล

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า
ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า ในกาลต่อไป

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระธรรม
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อการสำรวมระวัง ในพระธรรม ในกาลต่อไป

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อการสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ ในกาลต่อไป

 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป