หลักธรรม 3 เรื่อง

13 มิ.ย. 2557 15:09 น. | เปิดอ่าน 817 | ความคิดเห็น 0

 

หลักธรรม 3 เรื่อง ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

 

1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือ ปฐมเทศนา 

- ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดพระปัญจวัคคีย์ (มี 5 องค์ คือ อัญญาโกณฑัญญะ, วัปปะ, ภัททิยะ, มหานามะ, อัสสชิ) เป็นครั้งแรกจนทำให้ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม อันแสดงว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอาจมีผู้สามารถรู้ตามได้ 

- ในสูตรนี้พระองค์ทรงแสดง "อริยสัจ 4" คือ ทุกข์ 1 เหตุให้เกิดทุกข์ 1 การดับทุกข์ 1 ทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ 1 ซึ่งทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์นี้ เรียกกันว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือ "ทางสายกลาง" 

"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" คือ พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป หรือพระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวง เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลังจากวันซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สองเดือน 

 

2. อนัตตลักขณสูตร 

- ในสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่าง ๆ คือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปได้ทั้งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนจริง ๆ เลย เป็นการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถบังคับให้มันอยู่ในอำนาจของเราได้ 

"อนัตตลักณสูตร" คือ เป็นพระสูตรที่แสดงลักษณะแห่งเบญจขันธ์ว่าเป็นอนัตตา พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ ภายหลังจากแสดงปฐมเทศนาแล้ว ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้สำเร็จพระอรหันต์ด้วยได้ฟังอนัตตลักขณสูตรนี้ 

 

3. กาลมสูตร 

- พระสูตรนี้ได้แสดงให้เห็นความเป็นนักเสรีประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงสอนให้คนใช้ความคิด ด้วยเหตุผลโดยรอบคอบเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ 

 • พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจงอย่าได้เชื่อโดยการอ้างตำรา 
  • หรือเพราะ ครูอาจารย์สอนไว้อย่างนั้น 
  • หรือเพราะ คำพูดนั้นตรงกับความเห็นของเรา 
  • หรือเพราะ ผู้นั้นเป็นบุคคลที่ควรเชื่อ 
  • หรือโดยการคาดคะเน หรือนึกเดาเอา 
  • หรือโดยการใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์

- พระองค์ทรงสอนว่าการกระทำใด ๆ ถ้าจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ในภายหลัง นักปราชญ์ไม่ติเตียน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้ว พึงทำเถิดแต่ถ้าตรงกันข้ามกันก็อย่าทำเลย 

"กาลามสูตร" เป็นสูตรหนึ่งในคัมภีร์ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสสอนชนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคมใน แคว้นโกศล ไม่ให้เชื่อถืองมงายไร้เหตุผล ตามหลัก 10 ข้อ คือ

 • อย่าปลงใจเชื่อเพราะ...
 1. ด้วยการฟังตามกันมา 
 2. ด้วยการถือสืบ ๆ กันมา 
 3. ด้วยการเล่าลือ 
 4. ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ 
 5. ด้วยตรรก 
 6. ด้วยการอนุมาน 
 7. ด้วยการคิดตรึกตรองตามแนวเหตุผล 
 8. ด้วยเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน 
 9. ด้วยเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อ 
 10. ด้วยเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา 

 

 

 เมื่อใดที่เราวิเคราะห์พิจารณาและเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมเหล่านั้น เป็น "อกุศล" หรือเป็น "กุศล" จะมีโทษ หรือไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือควรปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนั้น 

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป