กถาวัตถุ คำพูดเพื่อขัดเกลากิเลส

6 ส.ค. 2557 16:05 น. | เปิดอ่าน 938 | ความคิดเห็น 0

 

 "กถาวัตถุ 10" คือ คำพูด ถ้อยคำที่มีประโยชน์อันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส เพื่อละคลายกิเลส เพื่อให้ถึงการบรรลุพระนิพพาน คำพูดเหล่านี้เป็นกถาวัตถุ

 

กถาวัตถุมี 10 ประการ ได้แก่

1. อัปปิจฉกถา 

- คำพูด ถ้อยคำเพื่อให้ไม่มีความปรารถนา (โลภะ) หรือถ้อยคำอันเป็นไปเพื่อความมักน้อย

2. สันตุฏฐิกถา

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปในความสันโดษ

3. ปวิเวกกถา

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปความสงัด

4. อสังสัคคกถา

- คำพูด ถ้อยคำที่ไม่เป็นไปในการคลุกคลี

5. วิริยารัมภกถา 

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปในการปรารภความเพียร

6. สีลกถา

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปในเรื่องศีล

7. สมาธิกถา  

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปในเรื่องสมาธิ (สัมมาสมาธิ)

8. ปัญญากถา

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปในเรื่องปัญญา

9. วิมุตติกถา

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปในเรื่องของการหลุดพ้น

10. วิมุตติญาณทัสสนกถา   

- คำพูด ถ้อยคำที่เป็นไปในเรื่องปัญญาที่พิจารณาการหลุดพ้นแล้ว พิจารณากิเลสที่ดับแล้ว เป็นต้น

 

 

- คำพูดใดที่เป็นไปเพื่อขัดเกลา กิเลส เพื่อถึงการดับกิเลส คำพูดนั้นเป็นกถาวัตถุ เพราะฉะนั้น กถาวัตถุจึงเป็นถ้อยคำที่เมื่อพูดแล้วย่อมยังให้ผู้ที่พูดและได้ฟัง ย่อมขัดเกลากิเลสในใจของผู้พูดและผู้ฟัง   และย่อมทำให้ปัญญาเจริญขึ้นและละความไม่รู้ เมื่อละกิเลสเป็นลำดับก็ย่อมถึงความสิ้นกิเลสจนหมดสิ้น เพราะฉะนั้นกถาวัตถุจึงเป็นถ้อยคำ คำพูดที่ทำให้ถึงการดับกิเลสได้ เป็นไปเพื่อละสละกิเลสจริง ๆ

- ดังเช่น พระภิกษุทั้งหลายสนทนากันในเรื่องเดรัจฉานกถาอันเป็นเรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนว่าเธอเป็นภิกษุผู้บวชในธรรมวินัยนี้ เรื่องเหล่านี้เธอไม่ควรพูด  เพราะไม่เป็นไปเพื่อสละ ขัดเกลากิเลสเลยแต่เมื่อเธอจะพูด เธอควรพูดเรื่องราวเห็นปานนี้คือเรื่อง มักน้อย สันโดษ  เรื่องความสงัด ไม่คลุกคลี..เรื่องปัญญา เป็นต้น เพราะเมื่อพูดแล้วย่อมทำให้สละกิเลสประการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป