บุญแห่งการแสดงธรรม

25 ส.ค. 2557 16:00 น. | เปิดอ่าน 888 | ความคิดเห็น 0

 

ธัมมเทสนามัย บุญแห่งแสดงธรรม

 

- การแสดงธรรม ด้วยใจที่หวังจะให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ โดยที่ตนมิได้มุ่งหวังในลาภสักการะใด ๆ จัดเป็นบุญที่เรียกว่า “ธรรมทาน” เป็นบุญที่ให้ผลมากว่าทานทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสวา “การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง” 

 

การแสดงธรรมด้วยการแจกจ่ายธรรม 

- คือ แจกแจงพระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว เพื่ออนุเคราะห์ให้ผู้ได้รับฟังเกิดจิตเลื่อมใสในพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ที่ทรงพร่ำสอนอย่านี้ว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ เป็นต้น 

 

การแสดงธรรมให้เลิกละ จากอกุศลธรรม ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย เช่น 

 • การไม่ทำบาปทั้งปวง 1
 • การทำกุศลให้ถึงพร้อม 1
 • การทำจิตของตนให้ผ่องใส 1
 • การไม่กล่าวร้าย 1
 • การไม่ทำร้าย 1
 • การสำรวมในพระปาฏิโมกข์ 1
 • การรู้ประมาณในการบริโภค 1
 • การนอนการนั่งในที่อันสงบสงัด 1
 • ความเพียรประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง 1

 

ธรรมเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร โอวาทปาฏิโมกข์) ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต อุทายีสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่น พึงตั้งธรรม 5 ประการนี้ในใจก่อน แล้วจึงแสดงธรรม คือ 

 • เราจักแสดงธรรมไปโดยลำดับ 1
 • เราจักแสดงธรรมโดยอ้างเหตุผล 1
 • เราจักแสดงธรรมโดยอาศัยความเอ็นดู 1
 • เราจักไม่เป็นผู้เพ่งอามิสในการแสดงธรรม 1
 • เราจักไม่แสดงธรรมให้กระทบตนและผู้อื่น 1

 

​- ผู้ใดตั้งธรรม 5 ประการนี้ ไว้ภายในใจแล้วแสดงธรรม อย่างนี้ชื่อว่าเป็น “ธรรมทาน” โดยแท้ อนึ่ง แม้บุคคลผู้แสดงธรรมเองก็ย่อมได้รับประโยชน์ คือ ได้เข้าใจในความหมาย และความลึกซึ้งในธรรมที่ยกมาแสดงนั้น เพิ่มขึ้น 1 เป็นที่พึงพอใจของพระบรมศาสดา 1 อาจแทงตลอดเนื้อความอันลึกซึ้งของธรรมนั้น ได้ 1 เป็นที่สรรเสริญของกัลยาณชน 1

 

สำหรับการแสดงธรรมนี้มิได้หมายความว่า ภิกษุเท่านั้นที่จะเป็นผู้แสดงธรรมได้ แม้ อุบาสกอุบาสิกา หรือฆราวาสผู้มีความรู้ ผู้ศึกษาธรรม ผู้ปฏิบัติ แม้แต่การอบรมเยาวชน หรือลูกหลานด้วยธรรมะ ก็ชื่อว่า “ธัมมเทสนา” เช่นกัน 

 

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป