ผู้นับถือศาสนาพุทธ

28 ก.พ. 2557 14:32 น. | เปิดอ่าน 1,261 | ความคิดเห็น 0

 

- "พุทธบริษัท" นับเป็นศาสนบุคคล เป็นองค์กรบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่ช่วยกันดำรงรักษาสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ และปกป้องพระสัทธรรม แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ

1. พุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิต ได้แก่ "กลุ่มภิกษุ" และ "ภิกษุณี"

2. พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ ได้แก่ "กลุ่มอุบาสก" และ "อุบาสิกา"

 

- ต่อมา ภายหลังพุทธปรินิพพาน คำว่า "พุทธบริษัท" นี้ มีคำที่บัญญัติใช้เรียกแทน โดยมีความหมายใกล้เคียงกันหรือใช้แทนกันได้อีก 1 คำ คำบัญญัติดังกล่าวนี้ได้แก่คำว่า "พุทธศาสนิกชน"

 

- คำว่า "พุทธศาสนิกชน" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2552 ให้ความหมายว่า "ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา"

 

- ในหนังสือ คำวัด หน้า 692 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต) ให้ความหมายว่า "พุทธศาสนิกชน แปลว่า คนที่นับถือพระพุทธศาสนา "พุทธศาสนิกชน" หมายถึงคนที่ตกลงใจน้อมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวประจำชีวิต ยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เต็มใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรม คือ เว้นจากการทำความชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้หมดจดจากกิเลส ด้วยการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา"

 

- "พุทธศาสนิกชนที่พึงประสงค์ คือ ผู้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาด ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่งมงาย ไม่ประมาท ไม่หลงไปตามกระแสกิเลส"

 

- "พุทธศาสนิกชน" จึงหมายถึง บุคคลผู้มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยการน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน 

 

- เป็นคำบัญญัติขึ้นภายหลังพุทธปรินิพพาน มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนาทั้งหมด ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์

 

- นอกจากนี้ ยังมีคำแสดงถึงความเป็นพุทธบริษัทหรือความเป็นพุทธศาสนิกชนอีก 1 คำ คือ คำว่า "พุทธมามกชน" แปลว่า ชนผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของตน แต่ท่านพระโบราณา จารย์กำหนดให้มีความหมายจำกัดความเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายฆราวาสเท่านั้น คือ ไม่นิยมใช้กับพุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิต

 

- ในหนังสือศาสนพิธี เล่ม 1 หลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี หมวดกุศลพิธี ตอนว่า ด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จำกัดความให้แคบลงไปอีก โดยกำหนดว่า "ในกรณีที่คฤหัสถ์ผู้นั้นรับฟังธรรมแล้วมีความเลื่อมใส แต่ไม่ต้องการบวช เพียงเปล่งวาจา ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ถ้ามีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ชายเรียกว่า "อุบาสก" เป็นผู้หญิงเรียกว่า "อุบาสิกา""

 

- "ถ้ามีอายุต่ำกว่า 15 ปีลงมาจนถึง 12 ปี หรือมีอายุระหว่าง 12-15 ปี เป็นผู้ชายเรียกว่า "พุทธมามกะ" เป็นผู้หญิงเรียกว่า "พุทธมามิกา""

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป