พุทธบริษัท 4

7 มี.ค. 2557 17:12 น. | เปิดอ่าน 3,410 | ความคิดเห็น 0

 

- "พุทธบริษัท 4" นับเป็นศาสนบุคคล เป็นองค์กรบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยดำรงรักษาสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่ตลอดไป มีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ และปกป้องพระสัทธรรม 

- คำว่า "บริษัท" แปลว่า "หมู่" หรือ "พวก" หมายถึง "หมู่ชน" หรือ "กลุ่มคน" ในที่นี้หมายเฉพาะหมู่ชน หรือ ชุมชนชาวพุทธที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา พุทธบริษัท แยก และย่อเป็น 2 ฝ่าย คือ 

1. พุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิต ได้แก่ "กลุ่มภิกษุ" และ "ภิกษุณี"

2. พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ ได้แก่ "กลุ่มอุบาสก" และ "อุบาสิกา" 

 


 

- "อุบาสก" แปลว่า "ชายผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย" หมายถึง กลุ่มบุรุษเพศที่ได้สดับตรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใส แต่ไม่พร้อมที่จะสละชีวิตครองเรือนเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 

- จึงปฏิญาณตนขอเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย ยอมรับนับถือ "พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์" เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของตนตลอดชีวิต ด้วยการสมาทานศึกษาปฏิบัติอยู่ในศีล 5 หรือ ศีล 8 อย่างเคร่งครัด แล้วทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ ด้วยปัจจัย 4 

- ในครั้งพุทธกาล พ่อค้าสองพี่น้อง ชื่อ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ ผู้นำเสบียงทางเข้าไปถวายพระพุทธองค์ ขณะประทับเสวยวิมุติสุข เมื่อแรกตรัสรู้ในสัปดาห์ที่ 7 เป็นอุบาสกคู่แรกที่ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ (เรียกว่า เทววาจิกอุบาสก

- ส่วนเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีผู้เป็นบิดาของพระยสะ เป็นอุบาสกคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัย คือ "พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์" เป็นสรณะ (เรียกว่า เตวาจิกอุบาสก

- อนึ่ง ผู้ที่จะเป็นอุบาสกที่ดีเยี่ยมนั้น นอกจากจะถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะสูงสุดแล้ว ต้องมีคุณสมบัติของอุบาสก คือ คุณธรรมประจำตัวของบุคคลผู้เป็นอุบาสก หรือองค์คุณของอุบาสกอย่างดีเยี่ยม 

- เรียกว่า "อุปาสกธรรม" 5 ประการ คือ

1. ประกอบด้วยศรัทธา

2. มีศีลบริสุทธิ์

3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือ เชื่อเรื่องกรรม ไม่เชื่อมงคล

4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา

5. บำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา

 


 

- "อุบาสิกา" แปลว่า หญิงผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย มีความหมายและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอุบาสก ต่างแต่เป็นสตรีเพศเท่านั้น 

- โดยสตรีที่แสดงเป็นอุบาสิกา ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตก่อนกว่าสตรีทั้งหมด คือ มารดา และ อดีตภรรยาของพระ ยสะ ซึ่งได้ฟัง "อนุบุพพิกถา" และ "อริยสัจ 4" ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 

- ในปัจจุบัน มีสตรีที่นุ่งขาวห่มขาว ที่เรียกว่า "แม่ชี" ก็อนุโลมในอุบาสิกาผู้ถือศีล 8 โดยเคร่งครัด

 

 

 

 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป